Hesla k evangeliu na slavnost Zjevení Páně

Autor: P. Marek Dunda <marek [zavináč] fatym [tečka] com>, Téma: Hesla, Vydáno dne: 05. 01. 2018

Příroda Přinášíme zde hesla k evangeliu na slavnost Zjevení Páně. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

Hvězda svítí od východu,
mudrci jsou na pochodu.

Krále tvorstva najdou brzy,
Heroda to dosti mrzí.

Ježíši se mudrci,
klaní dlouho do noci.

Ve snu anděl pokyne:
K Herodovi zpátky ne!

Herodes se vzteky dusí,
Rodina pryč utéct musí.

V Egyptě se schovají,
nad Herodem vyhrají.

Herodes zavolal mudrce potají,
vyptat se, co o novému králi říkají.

Když Heroda vyslechli,
nejprve ho poslechli.

Radost na ně velká přišla,
když jim znovu hvězda vyšla.

K Herodovi nekráčejte,
radši se mu vyhýbejte.

Když se Ježíš narodil,
králem tam Herodes byl.

Mudrci šli od východu,
v hvězdě našli vážnou shodu.

Když Herodes kraloval,
sám mudrce přivítal.

Jeho hvězdu vidíme,
už teď se mu klaníme.

Kde je nový židů Král?
Kdekdo se hned strachoval.

Na dlouho cestu jsme vyšli,
poklonit jsme se mu přišli.

Herodes se polekal:
Že by tu byl nový král???

Herodes se vyptával:
Kdeže je ten nový král?

Když to slyšel Herodes,
padl na něj velký děs.

Jeruzalém celý
bál se zprávy skvělý,
věděl že zas Herodes,
bude kolem šířit děs.

Svoláni jsou znalci věci,
víc by měli vědět přeci.

Už proroctví jasně hlásá:
Z Betléma nám vzejde spása.

Odkud má Mesiáš být?
Kdeže se má narodit?

Micheáš už dávno psal:
Z Betléma nám vzejde Král.

Betlém bezvýznamný není,
sám Mesiáš - ten to změní.
Herodovy otázky
neměly zdroj u lásky.

Herod poslal mudrce
do Betléma přes kopce.

Herodes byl krutý král
ztráty trůnu se vždy bál.

Pokloním se dítku též.
To však byla pustá lež.
Herodes se o trůn bál,
proto králům nahlas lhal.

Dítě s matkou objevili,
až k zemi se poklonili.

Co se stalo v Betlémě?
Našli tam Pána země.

Ježíš to je Mesiáš.
Je Král králů a Pán náš.

Klanějme se Ježíši,
On své věrné vyslyší.

Spásu nese nový Král.
Jen Herodes se ho bál.

Netřeba to dvakrát říkat,
králové nám dali příklad.

Dary svoje předali,
nazpátek se vydali.

Mudrci šli cestou dlouhou,
byli hnáni velkou touhou,
až se při tom tají dech,
poklonit se Pánu všech.

Nezapomeň na to,
přinesli i zlato,
také myrhu s kadidlem,
duchovní si příklad vem.

S mudrci se klaníme,
svoje hlavy skláníme.

Svému Pánu chválu vzdáme,
s mudrci ho uctíváme.

Mudrci se klaněli,
na Ježíška hleděli.

V králích přišli pohani,
nikdo je nevyhání,
Ježíš je tu pro každého,
nebojte se nikdo jeho.¨

Nejdřív přišli pastýřové,
po nich ještě mudrcové.


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.


Příroda
Vikariátní schůze kněží v Jeníkově 2011